Οστεονέκρωση των γνάθων σε φάρμακα: σύγχρονες αλήθειες